Transporter och maskinanvändning

De största luftutsläppen av kväveoxider, stoft, koldioxid, kolväten och svaveldioxid sker vid användande av bilar och maskiner. Användandet av fossila bränslen ger miljöeffekter såsom växthuseffekten, försurning och övergödning av sjöar och vattendrag.

För att tillämpa en starkare miljöprofil tillämpas:

  • i första hand manuell skötsel med räfsning och häcksax.
  • eldrivna varianter av trimmer, häcksax samt gräsklippare.
  • elbil i största möjliga mån som transport till, inom och frånskötselområdet.
  • regelbunden maskinservice och användande av miljöanpassade smörjoljor bland Maskinen i Stockholms fordon.
  • Vid behov av tvåtaktsmaskiner såsom grästrimmer, lövblås, häcksax och gräsklippare, ska dessa maskiner drivas med alkylatbensin. Alkylatbensin minskar betydligt avgasernas giftighet.

 

Intresserad?

Är du intresserad av våra tjänster?

Kontakta oss